logo

สถานีที่ดำเนินการในสัปดาห์นี้
(21 - 27 ก.ย. 2563)

24 ก.ย. : นครศรีธรรมราช ทุ่งสง เขาคูหา
(สถานีเขาคูหา แล้วเสร็จ เวลา 14:00 น.)
(สถานีทุ่งสง แล้วเสร็จ เวลา 14:05 น.)
(สถานีนครศรีธรรมราช แล้วเสร็จ เวลา 15:30 น.)

27 ก.ย. : พนม คีรีรัฐนิคม ตะกั่วป่า ปลายพระยา คุระบุรี

สถานีที่จะดำเนินการในสัปดาห์ถัดไป
(28 ก.ย. - 1 ต.ค. 2563)

1 ต.ค. : ภูเก็ต กระบี่ พังงา ป่าตอง ถลาง ทุ่งมะพร้าว เขาแหลมหินช้าง กะรน บ้านกมลา

หากมีข้อสงสัยติดต่อ

020 700 700
 

ข้อมูลเทคนิค

การเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz คืออะไร?

การเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz คือ การเรียกคืนคลื่นความถี่จากกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลบางส่วน เพื่อนำไปจัดสรรใหม่ให้กับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications: IMT) ซึ่งอาศัยเทคโนโลยี 4G/5G โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการใช้งานคลื่นความถี่มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ การเรียกคืนคลื่นความถี่ดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 4/2562 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม

ปัจจุบันกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของประเทศไทยมีการออกอากาศจำนวนทั้งสิ้น 38 ช่องรายการ โดยช่องรายการต่าง ๆ และความสัมพันธ์ระหว่างช่องรายการและโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (MUX) แสดงดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 แสดงช่องรายการบนแต่ละโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของประเทศไทย

กระบวนการเรียกคืนคลื่นความถี่ในครั้งนี้ เป็นไปตามแนวทางสากลโดยจะปรับเปลี่ยนการใช้งานคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรทัศน์ของประเทศไทยจากเดิมบนคลื่นความถี่ย่าน 510 – 790 MHz เปลี่ยนเป็น 470 – 694 MHz ดังรูปที่ 2 ซึ่งคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ที่กลับคืนมานั้นได้นำไปจัดสรรให้กับผู้ให้บริการโทรคมนาคม โดยจะสามารถเปิดให้บริการระบบ 4G/5G ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564 ด้วยเหตุนี้ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลจะต้องดำเนินการปรับปรุงโครงข่ายและปรับเปลี่ยนความถี่ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ที่มา : สำนักวิศวกรรมและเทคโนโลยีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.) สำนักงาน กสทช.

รูปที่ 2 แสดงการใช้งานคลื่นความถี่ของกิจการโทรทัศน์ทั้งก่อนและหลังการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz เพื่อนำไปจัดสรรใหม่ให้กับกิจการโทรคมนาคม

แผนการปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (Implementation Plan)

ภาค จำนวนสถานีที่ต้องเปลี่ยนแปลงช่องความถี่
ใต้ 36 สถานี
กรุงเทพและปริมณฑล รวมพื้นที่ใกล้เคียง 2 สถานี
เหนือ 42 สถานี
ตะวันออกเฉียงเหนือ 44 สถานี
กลาง ตะวันตก และตะวันออก 23 สถานี

ช่วงเวลาที่จะดำเนินการปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล

*ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดวิธีการและเงื่อนไขการชดเชย ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 4/2562 ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563

**ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 15/2563 เมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563

***อยู่ระหว่างรอผู้ให้บริการโครงข่ายฯ เสนอแผนการปรับปรุงโครงข่ายของสถานีในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก ทั้งนี้ แผนการปรับปรุงโครงข่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019

จำนวนช่องความถี่ที่มีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละพื้นที่และแต่ละโครงข่าย (MUX)

จำนวนช่องความถี่ที่มีการเปลี่ยนแปลงของแต่ละพื้นที่

การเปลี่ยนแปลงช่องความถี่ของแต่ละสถานี

จำนวนไซต์ที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงช่องความถี่

(1 ช่องความถี่ หรือมากกว่า)

  • 147 จาก 168 ไซต์ หรือคิดเป็น 88%

จำนวนเครื่องส่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงช่องความถี่

  • 286 จาก 840 เครื่องส่ง หรือคิดเป็น 34%

ข้อมูลเพิ่มเติม