logo

การปรับเปลี่ยนความถี่ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งประเทศเมื่อวันที่ 14 ม.ค. 64

หากมีข้อสงสัยติดต่อ

Call Center 1200
 

ข้อมูลเทคนิค

การเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz คืออะไร?

การเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz คือ การเรียกคืนคลื่นความถี่จากกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลบางส่วน เพื่อนำไปจัดสรรใหม่ให้กับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications: IMT) ซึ่งอาศัยเทคโนโลยี 4G/5G โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการใช้งานคลื่นความถี่มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ การเรียกคืนคลื่นความถี่ดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 4/2562 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม

ปัจจุบันกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของประเทศไทยมีการออกอากาศจำนวนทั้งสิ้น 38 ช่องรายการ โดยช่องรายการต่าง ๆ และความสัมพันธ์ระหว่างช่องรายการและโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (MUX) แสดงดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 แสดงช่องรายการบนแต่ละโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของประเทศไทย

กระบวนการเรียกคืนคลื่นความถี่ในครั้งนี้ เป็นไปตามแนวทางสากลโดยจะปรับเปลี่ยนการใช้งานคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรทัศน์ของประเทศไทยจากเดิมบนคลื่นความถี่ย่าน 510 – 790 MHz เปลี่ยนเป็น 470 – 694 MHz ดังรูปที่ 2 ซึ่งคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz ที่กลับคืนมานั้นได้นำไปจัดสรรให้กับผู้ให้บริการโทรคมนาคม โดยจะสามารถเปิดให้บริการระบบ 4G/5G ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2564 ด้วยเหตุนี้ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลจะต้องดำเนินการปรับปรุงโครงข่ายและปรับเปลี่ยนความถี่ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ที่มา : สำนักวิศวกรรมและเทคโนโลยีในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ทส.) สำนักงาน กสทช.

รูปที่ 2 แสดงการใช้งานคลื่นความถี่ของกิจการโทรทัศน์ทั้งก่อนและหลังการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz เพื่อนำไปจัดสรรใหม่ให้กับกิจการโทรคมนาคม

แผนการปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (Implementation Plan)

ภาค จำนวนสถานีที่ต้องเปลี่ยนแปลงช่องความถี่
ใต้ 36 สถานี
กรุงเทพและปริมณฑล รวมพื้นที่ใกล้เคียง 2 สถานี
เหนือ 42 สถานี
ตะวันออกเฉียงเหนือ 44 สถานี
กลาง ตะวันตก และตะวันออก 23 สถานี

ช่วงเวลาที่จะดำเนินการปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล

จำนวนช่องความถี่ที่มีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละพื้นที่และแต่ละโครงข่าย (MUX)

จำนวนช่องความถี่ที่มีการเปลี่ยนแปลงของแต่ละพื้นที่

การเปลี่ยนแปลงช่องความถี่ของแต่ละสถานี

จำนวนไซต์ที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงช่องความถี่

(1 ช่องความถี่ หรือมากกว่า)

  • 147 จาก 168 ไซต์ หรือคิดเป็น 88%

จำนวนเครื่องส่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงช่องความถี่

  • 286 จาก 840 เครื่องส่ง หรือคิดเป็น 34%

ข้อมูลเพิ่มเติม