logo

การปรับเปลี่ยนความถี่ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งประเทศเมื่อวันที่ 14 ม.ค. 64

หากมีข้อสงสัยติดต่อ

Call Center 1200

ทำไมถึงต้องเรียกคืน คลื่นความถี่ย่าน 700 MHz

การเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz คือ การเรียกคืนคลื่นความถี่จากกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลบางส่วน เพื่อนำไปจัดสรรใหม่ให้กับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications: IMT) ซึ่งอาศัยเทคโนโลยี 4G/5Gโดยมีวัตถุประสงค์หลักในการใช้งานคลื่นความถี่มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศทั้งนี้ การเรียกคืนคลื่นความถี่ดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 4/2562 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม

ปัจจุบันกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลของประเทศไทยมีการออกอากาศจำนวนทั้งสิ้น 38 ช่องรายการ โดยช่องรายการต่าง ๆ และความสัมพันธ์ระหว่างช่องรายการและโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (MUX) อ่านต่อ

แนะนำช่องทางในการค้นหาข้อมูล

จำลองขั้นตอนการดำเนินการด้วยตนเอง

ค้นหาวิธีการจูนอุปกรณ์รับสัญญาณดิจิตอลทีวีของท่าน

โดยสามารถค้นจากประเภทอุปกรณ์ กล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวี หรือ TV > ยี่ห้อ > รุ่น ระบบจะแสดงรายละเอียดคู่มือ และวีดีโอตัวอย่างการจูนของอุปกรณ์ที่ท่านเลือก

วิธีการจูนอุปกรณ์รับสัญญาณดิจิตอลทีวี