logo

การปรับเปลี่ยนความถี่ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งประเทศเมื่อวันที่ 14 ม.ค. 64

หากมีข้อสงสัยติดต่อ

Call Center 1200
 

ติดต่อ/แจ้งปัญหา

ช่องทางการติดต่อ

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

 

1200