logo

การปรับเปลี่ยนความถี่ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งประเทศเมื่อวันที่ 14 ม.ค. 64

หากมีข้อสงสัยติดต่อ

Call Center 1200
 

ตรวจสอบรุ่นของกล่องทีวี

ค้นหาการจูนทีวี/กล่อง Set-top Box